Visit Counter
AmazingCounters.com

1、题目大意:区间第k小,有单点修改
2、分析:这个是树状数组套线段树,也是主席树。。。。为什么主席树这么多QAQ
就是树套树的那种插入什么的,注意啊,一定要动态开内存。。不然会爆。。
然后算答案有两种算法,一种是二分答案,然后算一下,另一种就是把logn棵线段树的指针都存一下,
然后再递归找第k大的时候,我们就可以暴力枚举这些指针,别忘了维护他们
3、代码:

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct segment{
  segment *ls, *rs;
  int num;
} *root[10010], ft[11000010];
int cnt;
int a[10010];
int n, m;
inline void tree_insert(segment* &p, int l, int r, int value){
  if(p == NULL) p = &ft[cnt ++];
  if(l == r){
    p -> num ++;
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if(value <= mid) tree_insert(p -> ls, l, mid, value);
  else tree_insert(p -> rs, mid + 1, r, value);
  p -> num = 0;
  if(p -> ls) p -> num += p -> ls -> num;
  if(p -> rs) p -> num += p -> rs -> num;
}
inline void tree_Delete(segment* &p, int l, int r, int value){
  if(p == NULL) p = &ft[cnt ++];
  if(l == r){
    p -> num --;
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if(value <= mid) tree_Delete(p -> ls, l, mid, value);
  else tree_Delete(p -> rs, mid + 1, r, value);
  p -> num = 0;
  if(p -> ls) p -> num += p -> ls -> num;
  if(p -> rs) p -> num += p -> rs -> num;
}
inline int tree_lessk(segment* &p, int l, int r, int value){
  if(!p) return 0; 
  if(l == r) return p -> num;
  int mid = (l + r) / 2;
  int ret = 0;
  if(value <= mid) ret += tree_lessk(p -> ls, l, mid, value);
  else {
    if(p -> ls) ret += p -> ls -> num;
    ret += tree_lessk(p -> rs, mid + 1, r, value); 
  } 
  return ret;
}
inline void insert(int x, int y){
  for(; x <= n; x += (x & -x))
    tree_insert(root[x], 0, 1000000000, y);
}
inline void Delete(int x, int y){
  for(; x <= n; x += (x & -x))
    tree_Delete(root[x], 0, 1000000000, y);
}
inline int lessk(int x, int y){
  int ret = 0;
  for(; x > 0; x -= (x & -x))
    ret += tree_lessk(root[x], 0, 1000000000, y);
  return ret;
}
int main(){
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for(int i = 1; i <= n; i ++){
    scanf("%d", &a[i]);
    insert(i, a[i]);
  }
  char str[2];
  int x, y, z;
  for(int i = 1; i <= m; i ++){
    scanf("%s", str);
    scanf("%d%d", &x, &y);
    if(str[0] == 'Q'){
      scanf("%d", &z);
      int l = 0, r = 1000000000;
      while(l < r){
        int mid = (l + r) / 2;
        if(lessk(y, mid) - lessk(x - 1, mid) >= z) r = mid;
        else l = mid + 1;
      }
      printf("%d\n", l);
    }
    else{
      Delete(x, a[x]);
      a[x] = y;
      insert(x, a[x]);
    }
  }
  return 0;
}